Wpłacam - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Regulamin

§1 Przedmiot regulacji

 1. Niniejszy Regulamin reguluje Zasady korzystania ze strony usługi wplacam.ngo.pl dostępnej pod adresem https://platnosci.ngo.pl/, zwanej dalej „Serwisem”.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.

§2 Cel serwisu

 1. Celem Serwisu, jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do tworzenia i zarządzania darowiznami on-line oraz udostępnienie narzędzi zewnętrznego operatora płatności internetowych, w celu ułatwienia dokonywania przelewów.

 2. Serwis jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Klon/Jawor, Witaj Świecie! Sp. z o. o. oraz Witkac sp. z o. o. Partnerzy nie tworzą wspólnego podmiotu, spółki i nie pozostają w stosunku zależności kapitałowej. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za własny obszar wynikający z niniejszego Regulaminu, umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Witkac sp. z o. o. oraz Witaj Świecie! Sp. z o. o. są operatorami technicznymi Serwisu.

 4. Regulamin określa w szczególności:

  • Zasady korzystania z Serwisu;
  • Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców;
  • Zakres odpowiedzialności Usługodawcy;
  • Obowiązki Usługobiorcy;
  • Zasady dokonywania darowizn on-line;
  • Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3 Definicje terminów

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator Konta Usługobiorcy – osoba fizyczna, która w imieniu i na rachunek Usługobiorcy administruje Kontem.
 2. Darowizna on-line – świadczenie pieniężne w formie darowizny na rzecz Usługobiorcy dokonywane przy pomocy Serwisu przez osoby trzecie.
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 4. Konto – osobisty panel Usługobiorcy, powstający poprzez prawidłową Rejestrację, umożliwiający korzystanie z Usług wymienionych w Serwisie.
 5. Operator płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 6. Rejestracja – procedura zakładania konta w Serwisie.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wplacam.ngo.pl.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933).
 10. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
 11. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 12. Usługobiorca – podmiot zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w rejestrze starosty, koło gospodyń wiejskich wpisane w rejestrze ARiMR albo podmiot wskazany w § 3 ust. 4, który podpisał umowę z PayU oraz zaakceptował Regulamin Serwisu.
 13. Usługodawca – Stowarzyszenie Klon/Jawor zarejestrowane pod numerem KRS 0000031549 z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5, NIP 525-21-88-951, e-mail: klon@klon.org.pl.

§4 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia pozyskiwanie darowizn on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do kreowania i zarządzania kampaniami fundraisingowymi.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługobiorcą Serwisu poza podmiotami wskazanymi w § 2 ust. 12 mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. rady rodziców, komitety budowy pomników, grupy nieformalne) tylko w przypadku uzyskania zgody Usługodawcy przed założeniem konta. W sprawie zgody należy się kontaktować na adres e-mail wskazany w § 14 pkt. 8.

§5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu z zainstalowaną, prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej takiej jak: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera.

 2. Usługodawca zastrzega, że bezbłędne działanie Systemu gwarantowane jest dla aktualnych i wspieranych przez ich producentów wersji przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Edge, Opera.

 3. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:

  • urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www, obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;
  • dostęp do sieci Internet;
  • aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta;
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 4 ust. 1, 2 i 3. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie za dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.

 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez użytkownika z Systemu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których użytkownik łączy się z Systemem.

§6 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę, po podaniu prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadania Konta.

 2. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 4. Usługobiorca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnych zgłoszeń, zgód, pozwoleń, koncesji lub spełnienia innych warunków wymaganych przez prawo, o ile jest to niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 5. Obsługa wpłat dokonywana jest przez Operatora Płatności, niezależnego od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów i usług świadczonych przez Operatora Płatności.

§7 Zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 2. Usługi obejmują:

  • Korzystanie z Serwisu;

  • Korzystanie z narzędzi do prowadzenia fundraisingu;

  • Korzystanie z panelu do zarządzania kampaniami i darowiznami on-line;

  • Obsługę płatności online za pośrednictwem zewnętrznego serwisu;

  • Dostęp do danych kontaktowych do Darczyńców;

  • Dostęp do bazy CRM.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi jest rejestracja w Systemie.

 4. Usługodawca ma prawo promowania treści na własny koszt w Serwisie lub poza nim, lecz nie ma takiego obowiązku. Wybór treści do promocji jest zastrzeżony do wyłącznej decyzji Usługodawcy.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w usług dodatkowych, w tym odpłatnych. Usługi odpłatne muszą być zawsze dodatkowo zamówione przez Usługobiorcę.

§8 Rejestracja w Systemie

 1. Usługobiorcy mają obowiązek rejestracji w Serwisie w celu korzystania z Usług.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu wplacam.ngo.pl , w sposób zgodny z jego treścią. Minimalne dane wymagane do prawidłowej Rejestracji to: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Administratora Konta Usługobiorcy. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego do Usługobiorcy jest wysyłany e-mail potwierdzający dokonanie Rejestracji w Serwisie. Po kliknięciu przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego znajdującego się treści nadesłanej wiadomości, Usługobiorca otrzymuje dostęp do osobistego konta w Serwisie.

 3. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Serwisu wymagane jest:

  • Uzupełnienie Konta w Serwisie poprzez utworzenie profilu Usługobiorcy, poprzez podanie następujących danych: nazwa organizacji, NIP, REGON, adres, numer KRS lub nazwa innego rejestru i numer ewidencyjny, imion i nazwisk wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania Usługobiorcy (zgodnie z aktualnymi zapisami w KRS), nr IBAN;

  • Zawarcie umowy z Operatorem Płatności poprzez zalogowanie się do serwisu Operatora Płatności oraz akceptację umowy;

  • Zawarcie umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez akceptację jej warunków w Systemie;

  • Dokonanie przelewu autoryzacyjnego – 5,00 zł – według wskazówek Operatora Płatności z konta Usługobiorcy.

 4. Operator Płatności weryfikuje przekazane dane w ciągu 3 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji Usługobiorca uzyskuje dostęp do wszystkich Usług.

 5. Usługobiorca posiadający Konto może w każdej chwili je usunąć bądź dokonać modyfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 6. Usługobiorca posiadający Konto powinien sprawdzić czy podane przez niego dane są prawidłowe.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych wymienionych podanych przez Usługobiorcę.

 8. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

§9 Zasady obsługi procesu płatności

 1. Proces płatności jest obsługiwany przez Operatora Płatności. Przedsiębiorstwo to jest całkowicie niezależne od Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada za jego działania i zaniechania, w szczególności funkcjonowanie systemu obsługi płatności.

 2. Obsługa procesu płatności wymaga założenia konta w systemie PayU na zasadach wskazanych przez PayU S.A. Brak konta w systemie uniemożliwia prawidłową realizację umowy wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 3. Operator płatności pobiera za obsługę systemu płatności kwotę w wysokości 1,6% od każdej jednorazowej wpłaty Darowizny on-line na rzecz Usługobiorcy (0,5% z tej kwoty jest przekazywane Usługodawcy, który przeznacza ją na obsługę systemu wplacam.ngo.pl ).

 4. Operator płatności pobiera za obsługę systemu płatności kwotę w wysokości 2,2% od każdej cyklicznej (co miesiąc) wpłaty Darowizny on-line na rzecz Usługobiorcy (1,1% z tej kwoty jest przekazywane Usługodawcy, który przeznacza ją na obsługę systemu wplacam.ngo.pl ).

 5. Kwota wskazana w § 6 ust. 3 jest wymagalna i potrącana w momencie dokonywania wpłaty.

§10 Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usług

 1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

 2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

 3. Usługi świadczone są na następujących warunkach:

  • Usługobiorca publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność;

  • Usługobiorca publikuje informacje w Serwisie samodzielnie;

  • Publikowane treści i cele korzystania z Serwisu, w szczególności pozyskiwanie darowizn, on-line muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  • Zakazana jest w szczególności organizacja kampanii na cele związane z dyskryminacją, a także kampanii opierających się na nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz kampanii nieorganizowanych w celu pozyskania środków na cele statutowe Usługobiorcy;

  • Informacje zamieszczane przez Usługobiorcę podlegają postmoderacji rozumianej jako sprawdzenie treści opublikowanych przez Usługobiorcę w razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Usługobiorcę;

  • Zakazuje się publikowania w Serwisie treści o charakterze reklamowym niezwiązanych z działalnością statutową Usługobiorcy;

  • Zakazuje się publikowania przez Usługobiorcę treści o charakterze niezamówionej informacji handlowej (spamu), a także w inny sposób bezprawnych, w szczególności dyskryminujących, znieważających, obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich;

  • Zakazuje się publikowania w Serwisie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Usługobiorca nie jest uprawniony;

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu treści, jeżeli naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Usługodawca ma możliwość zawieszenia Konta Usługobiorcy na okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zawieszenia. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie. W trakcie zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe. Informacja o zawieszeniu będzie przekazana na adres mailowy Usługobiorcy, chyba że przepis prawa lub orzeczenie odpowiedniego organu zabraniają przekazywania takiej informacji.

 5. W szczególnych przypadkach termin wskazany w § 8 ust. 4 może zostać wydłużony do 30 dni, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Termin ten nie obowiązuje, gdy zawieszenie konta wynika z zastosowania przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub orzeczenia odpowiedniego organu.

 6. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego, bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorcy, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Serwisu lub zawieszenia Konta w przypadku powzięcia podejrzenia, że doszło do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu funkcjonowania Serwisu. W trakcie zablokowania dostępu lub zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe.

 7. Usługodawca może zawiesić konto Usługobiorcy w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W trakcie zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe.

§11 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności logotypu, grafik i treści zamieszczanych przez Usługodawcę. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługobiorcą pod adresem info@wplacam.ngo.pl .

 2. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługobiorcy. Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na Usługodawcę.

 3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.

 4. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w zakresie dobrowolnego przysyłania treści do publikacji lub dobrowolnego opublikowania treści w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12 Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;

  • Następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

  • Zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;

  • treści udostępniane w Systemie przez Usługobiorcę, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za treści wprowadzające innych użytkowników w błąd.

  • Treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;

  • Treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;

  • Utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.

 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

 4. Materiały umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, organizacyjne, medyczne lub finansowe.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie oraz skutki tych decyzji.

§13 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Usługobiorców z usług w ramach Serwisu może wiązać się z ryzykiem. Do ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną należą:

  • włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich;

  • próby wyłudzania danych osobowych i innych informacji przez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję (Phishing);

  • niechciane i niezamówione treści reklamowe rozsyłane drogą elektroniczną jednocześnie do wielu odbiorów (SPAM);

  • złośliwe oprogramowanie takie jak np. wirusy, robaki, trojany, czy też aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego (Malware);

  • programy szpiegujące, tj. śledzące działania użytkownika, gromadzące informacje o nim i wysyłające je bez wiedzy i zgody użytkownika autorowi programu (Spyware);

 2. Wskazane wyżej zagrożenia mogą wystąpić potencjalnie i są zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.

 3. Aby uniknąć zagrożeń opisanych w ust. 1 Usługobiorca powinien zaopatrzyć swoje urządzenie w program antywirusowy oraz zaporę sieciową i dbać o to, by program ten, jak też system operacyjny urządzenia, z którego korzysta, były na bieżąco aktualizowane.

§14 Reklamacje

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną i funkcjonowanie Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorców Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub na piśmie na adres Stowarzyszenie Klon/Jawor: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • Oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny);

  • Przedmiot reklamacji;

  • Okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Usługodawcę wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usługi.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§15 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie Usług Płatnych może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wzór oświadczenia można znaleźć w Załączniku nr 1 do umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres lub na piśmie na adres: Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

§16 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: info@wplacam.ngo.pl lub na piśmie na adres: Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa lub poprzez usunięcie Konta.

 2. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług niezwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany dla Konta.

 3. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

 5. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Serwisu i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego (dla Usługobiorców niebędących osobami prawnymi).

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 8. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Zgłoszenia potrzeby pomocy można przesyłać na adres: info@wplacam.ngo.pl .

Załącznik nr 1

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Do:
Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi…………

 

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Witaj Świecie! Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@witaj-swiecie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Jeśli zakładasz konto jako reprezentant organizacji pozarządowej to Twoje dane przetwarzamy w celu:
  1. umożliwienia korzystania z serwisu jako reprezentanta organizacji pozarządowej poprzez założenie konta w serwisie wpłacam.ngo.pl i udostępnienia narzędzi do zarządzania darowiznami, wpłatami na działalność odpłatną oraz wpłatami członków organizacji – art. 6 ust, 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez 90 dni od zakończenia korzystania z usług Administratora;
  2. rozliczenia i sprawozdania zadania publicznego w ramach dofinansowania otrzymanego z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – art. 6 ust. 1lit. c, e RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozliczenia zadania publicznego;
  3. zapewnienia prawidłowego kontaktu w związku z korzystaniem z usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres współpracy, a następnie zgodnie z przepisami prawa;
  4. Dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia korzystania z usług Administratora.
 5. Jeśli zakładasz indywidualne konto w serwisie wpłacam.ngo.pl to Twoje dane przetwarzamy w celu:
  1. umożliwienia korzystania z serwisu wpłacam.ngo.pl, w tym umożliwienie przekazywania darowizna na rzecz organizacji pozarządowych, wpłat składek członkowskich, wpłat na działalność odpłatną – art. 6 ust, 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z usług Administratora;
  2. zapewnienia prawidłowego kontaktu w związku z korzystaniem z usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas korzystania z usług, a następnie zgodnie z przepisami prawa;
  3. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia korzystania z usług Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym do PayU Sp. z o.o. oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych: OVH Sp. z o.o., Infocity Sp. z o.o., PayU S.A., a także Witkac Sp. z o.o., które wspiera pracę Biura Obsługi Klienta.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc skorzystać z usług Administratora.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.