Wpłacam - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak chronić dane osobowe w Twoim stowarzyszeniu, fundacji? Dowiedz się więcej o RODO. Zamów praktyczny poradnik PDF

Regulamin

§1 Cel serwisu i regulaminu

 1. Celem serwisu jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do tworzenia i zarządzania Darowiznami on-line oraz udostępnienie narzędzi zewnętrznego operatora płatności internetowych, w celu ułatwienia dokonywania przelewów.

 2. Serwis jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Klon/Jawor i Witkac sp. z o.o. Partnerzy nie tworzą wspólnego podmiotu, spółki i nie pozostają w stosunku zależności kapitałowej. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za własny obszar wynikający z niniejszego Regulaminu, umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Witkac sp. z o.o. jest operatorem technicznym Serwisu.

 4. Regulamin określa w szczególności:

  • Zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem: wplacam.ngo.pl;
  • Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców;
  • Zakres odpowiedzialności Usługodawcy;
  • Obowiązki Usługobiorcy;
  • Zasady dokonywania Darowizn on-line;
  • Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§2 Definicje terminów

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. 1. Administrator Konta Usługobiorcy – osoba fizyczna, która w imieniu i na rachunek Usługobiorcy administruje Kontem.
 2. Darowizna on-line – świadczenie pieniężne w formie darowizny na rzecz Usługobiorcy dokonywane przy pomocy Serwisu przez osoby trzecie.
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 4. Konto – osobisty panel Usługobiorcy, powstający poprzez prawidłową Rejestrację, umożliwiający korzystanie z Usług wymienionych w Serwisie.
 5. Operator płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wplacam.ngo.pl.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 10. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
 11. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 12. Usługobiorca – Podmiot zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w rejestrze starosty, koło gospodyń wiejskich wpisane w rejestrze ARiMR (wówczas payu prosi o przysłanie mailem dokumentów potwierdzających istnienie organizacji, np. potwierdzenie wpisu do rejestru danego starosty) albo podmiot wskazany w § 3 ust. 4, który podpisał umowę z PayU oraz zaakceptował Regulamin Serwisu.
 13. Usługodawca – Stowarzyszenie Klon/Jawor zarejestrowane pod numerem KRS 0000031549 z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 5/5, NIP 525-21-88-951, e-mail: klon@klon.org.pl.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia pozyskiwanie Darowizn on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do kreowania i zarządzania kampaniami fundraisingowymi.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej wplacam.ngo.pl w zakładce „Regulamin”.
 4. Usługobiorcą Serwisu poza podmiotami wskazanymi w § 2 ust. 12 mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. rady rodziców, komitety budowy pomników, grupy nieformalne, stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w rejestrze starosty, koło gospodyń wiejskich wpisane w rejestrze ARiMR) tylko w przypadku uzyskania zgody Usługodawcy przed założeniem konta. W sprawie zgody należy się kontaktować na adres e-mail wskazany w § 14 pkt. 8.

§4 Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę, po podaniu prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Do zawarcia umowy konieczne jest posiadania Konta.
 2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych zgłoszeń, zgód, pozwoleń, koncesji lub spełnienia innych warunków wymaganych przez prawo, o ile jest to niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 4. Obsługa wpłat dokonywana jest przez Operatora Płatności, niezależnego od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów i usług świadczonych przez Operatora Płatności.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 2. Usługi obejmują:

  • Korzystanie z Serwisu;
  • Narzędzia do prowadzenia fundraisingu;
  • Panel do zarządzania kampaniami i Darowiznami online;
  • Obsługę płatności online za pośrednictwem zewnętrznego serwisu;
  • Dostęp do danych kontaktowych do Darczyńców.
 3. Usługodawca ma prawo promowania treści na własny koszt w Serwisie lub poza nim, lecz nie ma takiego obowiązku. Wybór treści do promocji jest zastrzeżony do wyłącznej decyzji Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości także Usług dodatkowych, w tym odpłatnych. Usługi odpłatne muszą być zawsze dodatkowo zamówione przez Usługobiorcę.

 5. 5. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:

  • urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowsza (Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;
  • dostęp do sieci Internet;
  • aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta;
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 5 ust. 5. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie za dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.

 7. Usługobiorcy mają obowiązek rejestracji w Serwisie w celu korzystania z Usług.

 8. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu wplacam.ngo.pl w sposób zgodny z jego treścią. Minimalne dane wymagane do prawidłowej Rejestracji to: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Administratora Konta Usługobiorcy. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego do Usługobiorcy jest wysyłany e-mail potwierdzający dokonanie Rejestracji w Serwisie. Po kliknięciu przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego znajdującego się treści nadesłanej wiadomości, Usługobiorca otrzymuje dostęp do osobistego Konta w Serwisie.

 9. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Serwisu wymagane jest:

  • Uzupełnienie Konta w Serwisie poprzez utworzenie profilu Usługobiorcy, poprzez podanie następujących danych: nazwa organizacji, NIP, REGON, adres, numer KRS, imion i nazwisk wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania Usługobiorcy (zgodnie z aktualnymi zapisami w KRS), numer rachunku bankowego organizacji;
  • Zawarcie umowy z Operatorem Płatności poprzez zalogowanie się do serwisu Operatora Płatności oraz akceptację umowy;
  • Dokonanie przelewu autoryzacyjnego – 5 zł – według wskazówek Operatora Płatności z konta Usługobiorcy.
 10. Operator Płatności weryfikuje przekazane dane w ciągu 3 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji Usługobiorca uzyskuje dostęp do wszystkich Usług.

 11. Usługobiorca posiadający Konto może w każdej chwili je usunąć bądź dokonać modyfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 12. Usługobiorca posiadający Konto powinien sprawdzić czy podane przez niego dane są prawidłowe.

 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niepełnych bądź nieaktualnych danych wymienionych w §5 ust. 9-10.

 14. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

 15. Usługobiorca może zapraszać inne osoby go reprezentujące do korzystania z Konta.

§6 Zasady obsługi procesu płatności

 1. Proces płatności jest obsługiwany przez Operatora Płatności. Przedsiębiorstwo to jest całkowicie niezależne od Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada za jego działania i zaniechania, w szczególności funkcjonowanie systemu obsługi płatności.
 2. Obsługa procesu płatności wymaga założenia konta w systemie PayU na zasadach wskazanych przez PayU S.A. Brak konta w systemie uniemożliwia prawidłową realizację umowy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 3. Operator płatności pobiera za obsługę systemu płatności kwotę w wysokości 1,6% od każdej jednorazowej wpłaty Darowizny on-line na rzecz Usługobiorcy (0,5% z tej kwoty jest przekazywane Usługodawcy, który przeznacza ją na obsługę systemu wplacam.ngo.pl).
 4. Operator płatności pobiera za obsługę systemu płatności kwotę w wysokości 2,2% od każdej cyklicznej (co miesiąc) wpłaty Darowizny on-line na rzecz Usługobiorcy (1,1% z tej kwoty jest przekazywane Usługodawcy, który przeznacza ją na obsługę systemu wplacam.ngo.pl).
 5. Kwota wskazana w § 6 ust. 3 i ust. 4 jest wymagalna i potrącana w momencie dokonywania wpłaty.

§7 Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usług

 1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

 2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

 3. Usługi świadczone są na następujących warunkach:

  • Usługobiorca publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • Usługobiorca samodzielnie publikuje informacje(opisy kampanii) w Serwisie;
  • Publikowane treści i cele korzystania z Serwisu, w szczególności pozyskiwanie Darowizn online muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • Zakazana jest w szczególności organizacja kampanii na cele związane z dyskryminacją, a także oszukańczych lub opierających się na nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz kampanie nieorganizowane w celu pozyskania środków na cele statutowe Usługobiorcy;
  • Informacje podlegają postmoderacji rozumianej jako sprawdzenie treści opublikowanych przez Usługobiorcę w razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Usługobiorcę;
  • Zakazuje się publikowania w Serwisie treści o charakterze reklamowym;
  • Zakazuje się publikowania przez Usługobiorcę treści o charakterze niezamówionej informacji handlowej (spamu), a także w inny sposób bezprawnych, w szczególności dyskryminujących, znieważających, obraźliwych, nieprawdziwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze politycznym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich;
  • Zakazuje się publikowania w Serwisie treści oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Usługobiorca nie jest uprawniony;
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu treści jeżeli naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Usługodawca ma możliwość zawieszenia Konta Usługobiorcy na okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zawieszenia. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie W trakcie zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe. Informacja o zawieszeniu będzie przekazana na adres mailowy Usługobiorcy, chyba że przepis prawa lub orzeczenie odpowiedniego organu zabraniają przekazywania takiej informacji.

 5. W szczególnych przypadkach termin wskazany w § 7 ust. 4 może zostać wydłużony do 30 dni, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Termin ten nie obowiązuje, gdy zawieszenie konta wynika z zastosowania przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub orzeczenia odpowiedniego organu.

 6. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego, bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorcy, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Serwisu lub zawieszenia Konta w przypadku powzięcia podejrzenia, że doszło do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu funkcjonowania Serwisu. W trakcie zablokowania dostępu lub zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe.

 7. Usługodawca może zawiesić konto Usługobiorcy w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W trakcie zawieszenia Konta dokonywanie wpłat nie będzie możliwe.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 2. Usługodawca przetwarza następujące dane Usługobiorcy oraz Administratora Konta Usługobiorcy:

  • adres poczty elektronicznej;
  • imię i nazwisko.
 3. Dane, o których mowa w § 8 ust. 2 są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania Usługobiorcy z Usług serwisu wpłacam.ngo.pl w szczególności uzyskiwanie Darowizn on-line, w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do kreowania i zarządzania kampaniami fundraisingowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Usługi.

 4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

 5. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w § 8 ust. 4 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 6. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

 7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.

 8. Usługobiorca może żądać realizacji jego prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przewarzania, prawa do przenoszenia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać ze swoich praw należy wysłać wiadomość na adres: info@wplacam.ngo.pl.

 9. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi.

 10. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca może przetwarzać i przekazywać podmiotom współpracującym dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą oraz niezbędne do zrealizowania postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, a także na czas dochodzenia roszczeń wynikającej z realizacji Usługi.

 11. W trakcie świadczenia Usługi Usługodawca przekazuje dane Usługobiorcy innym podmiotom, takim jak:

  • Witkac sp. z o.o. jako operatorowi technicznemu Serwisu.
 12. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 13. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 14. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Płatności jest procesem niezależnym od Usługodawcy i regulowanym przez odpowiednie regulacje wynikające z zawartej umowy i udzielonych zgód przez Usługobiorcę.

 15. Usługobiorca ma dostęp, z poziomu panelu administracyjnego, do danych osobowych darczyńców. Dostęp ten jest równoznaczny z przetwarzaniem tych danych przez Usługobiorcę. Usługobiorca oświadcza, że zna regulacje i wymogi prawne w tym zakresie, w szczególności zasady i obowiązki wynikające z RODO oraz będzie się do nich stosował oraz że rozumie, iż ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, której nie może przenieść na Usługodawcę.

 16. Usługodawca oświadcza, że nie będzie miał dostępu, a tym samym nie będzie przetwarzał danych osobowych Darczyńców, w szczególności nie będzie otrzymywał ich od Operatora Płatności. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych przez Usługobiorcę.

 17. Usługodawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Usługobiorców do zautomatyzowanego podejmowana decyzji, w tym profilowania.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. Dotyczy to w szczególności logotypu, grafik i treści zamieszczanych przez Usługodawcę. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów należy skontaktować się z Usługobiorcą pod adresem wskazanym w § 14 ust. 8.
 2. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługobiorcy. Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na Usługodawcę.
 3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że materiały zamieszczane w Serwisie nie są obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich. Za zamieszczone materiały Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę w zakresie dobrowolnego przysyłania treści do publikacji lub dobrowolnego opublikowania treści w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10 Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu.

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Problemy lub ograniczenia techniczne wynikłe z parametrów urządzeń, z których korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;
  • Następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  • Zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
  • Treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;
  • Treści zamieszczone na stronach internetowych niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie;
  • Utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.

 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Usługobiorcy. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

 5. Materiały umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, organizacyjne, medyczne lub finansowe.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści zamieszczonych w Serwisie oraz skutki tych decyzji.

§11 Reklamacje

 1. 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną i funkcjonowanie Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorców Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub na piśmie na adres Stowarzyszenie Klon/Jawor: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • Oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny);
  • Przedmiot reklamacji;
  • Okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Usługodawcę wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi.

 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

§12 Konsumeckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę o świadczenie Usług Płatnych może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wzór oświadczenia można znaleźć w Załączniku nr 1 do umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres lub na piśmie na adres: Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

§13 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: info@wplacam.ngo.pl lub na piśmie na adres: Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa lub poprzez usunięcie Konta.
 2. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług niezwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany dla Konta.
 3. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 5. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące Usługi i Serwisu i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego (dla Usługobiorców niebędących osobami prawnymi).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 8. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Zgłoszenia potrzeby pomocy można przesyłać na adres: info@wplacam.ngo.pl.

Załącznik nr 1

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Do:
Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży usługi…………

 

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)